Mhamha vanditorera boyfriend yangu

66
20949

Ndiri musikana ane makore 18 years ndiri kuita form 6 muno mu Chitungwiza. Ndine boyfriend yangu yandinodzidza nayo kuchikoro. Dambudziko rangu hombe ndere baba vanogara kuseri pamba pedu. Ndinoreva kuti vanoroja pamba pedu, kumba yekuseri. Baba ava vane mudzimai wavo nemwana one. Akatanga achiita kunge ma jokes baba ava vachindibvunza kuti ndave kuita zvevakomana ere ?

Zuva rekutanga handina kudaira, ndakangoseka ndobva ndavaudza kuti ” baba imi munoda zvinhu”. After one week vakandibvunza futi vachiti vakange vakachangomirira mhinduro. Ndakangovati “nhaimi mukoma Jonah mungati zera rangu rino handisati ndakambonyengwa here?”

Vakanyemwerera zvandisati ndakamboona vachifara…Ndakavabvunza kuti chiiko chainge chavafadza kudaro? Vakapindura zvavo zvinyoro-nyoro vachingoti zvavo vaizviziva kuti ndainge ndoita zvevakomana nekuti mazamu angu ange akanyatsomira…zviye zvekunge achadambura kana kuboora hembe yangu. Takangoseka tese kunge mapenzi chaiwo. Last month mhamha na daddy vangu vakanga vasipo apawo mudzimai wamukoma Jonah akange aenda kunotenga bhero rehembe kuMozambique. Ndaitongobhohwekanawo zvangu kugara ndega ndobva ndaenda kunotandara zvangu kumba kuseri kwamukoma Jonah.

Hatina kana kutambisa nguva, mukoma Jonah ndokubva vatanga futi nyaya dzavo dzema boyfriends. Vakanditi ndakange ndakamborara nevakomana kangani….Handina kana kumbovanyebera. Ndakavabatisa chokwadi…ndakavaudza kuti handichatomboziva kuti kangani nekuti kakanga kakawanda chaizvo.  Ndakanyatsotarisa mukoma Jonah mumaziso mavo ndokubva ndavati “Gore rino muchadzidza zvakawanda nekuti munobvunza too much”….vakaita kupunzika pasi nekuseka. Takagara zvedu tichiona TV kusvika nguva yekurara yave kunokwana….Ndakataurira mukoma Jonah kuti ndakange ndave kunorara, ivo ndokubva vati hazvina kana problem ndaigona hangu kurara mumba mavo. Takarara tese pamubhedha wavo..Pakapera chinguva takarara ndakazonzwa shasha yondibaya-baya nechinhu chayo kumagaro kwangu. Murume mukuru akamboedza kushingirira but ndakanyatsonzwa kuti yakanga yamira zvino…Handina kumbotambisa nguva ndakangoipuruzira-puruzira murume mukuru akaita seachabuda misodzi asina kumborohwa.

Husiku hwese hwakaita kunge uchapera irimo…takakwirana setsuro chaidzo. Kubva that day takange tave kungoti tikangowana chance chete taito damburana chete.Mukadzi wamukoma Jonah anongogara achingofamba famba kuenda Ku Mozambique ne ku Botswana saka tinonyatsorezvana naJonah wangu. Manje dambudziko rakatanga last week..ndakaona mhamha vachibuda mumba mamukoma Jonah. Hapana chandakambofungira …ndakangofunga kuti mhamha pane zvevanga vachida…Saka handina kumbonyanyobatikana nazvo. Nezuro mhamha vakangobuda usiku vachiti varikudzoka…vakanditi ndizomhanya kunovhura gate Daddy kana vauya. Ndakadongorera nepa window ndokubva ndaona mhamha vachipinda mumba mamukoma Jonah ndokubva vadzima ma lights after a few minutes.

Chimukadzi ichocho ndachimaka zvisingaite, chihure chemhunhu chaiko…kutadza kugutsikana na daddy. Kuswero mhanyidzana nemukomana wangu. I wish dai chikafa….ikozvino handisi kutogona nehasha. Handichazive kuti ndoudza daddy ere kuti ndizvo zviri kuita mhamha zvekudanana namukoma Johah, ndibatsireiwo nemazano !!!!

66 COMMENTS

  1. Zvino vakafunda kana vava kuita zvinosemesa kudai, vanozove examplery mu community ndavana ani? Form 6 yabva yarerutswa kudai. Dai wamboshinga nechikoro, unofa usina chawati waona. Zvizhinji zviri mushure medzidzo mwanangu.